Jak ustalany jest kurs polskiego złotego wobec innych walut?

Na wysokość kursu walutowego wpływa wiele czynników makro- i mikroekonomicznych, dlatego też proces jego ustalania jest bardzo złożony. W Polsce instytucją odpowiedzialną za ustalanie wysokości kursu złotego wobec innych walut jest Narodowy Bank Polski.

Znaczenie kursu walutowego

Polityka kursu walutowego pozwala państwu skutecznie oddziaływać na obroty handlowe z zagranicą. Optymalny poziom kursu pozwala na zrównanie popytu i podaży, co umożliwia stworzenie doskonałej koniunktury gospodarczej. Zbyt wysoki kurs walutowy prowadzi do osłabienia konkurencyjności gospodarki, natomiast zbyt niski kurs skutkuje odpływem rezerw dewizowych i może wygenerować pokaźny deficyt w bilansie płatniczym. Wahania kursów umożliwiają inwestowanie w obce waluty, co może przynieść duże zyski. Kantor internetowy pozwala na błyskawiczną wymianę waluty, co jest konieczne do efektywnego wykorzystania rynkowych okazji.

Kurs waluty Euro na dobrykantor.pl

Konieczność zmiany kursu

Niektóre okoliczności ekonomiczne stwarzają konieczność natychmiastowej reakcji organu odpowiedzialnego za ustalanie kursu walutowego. Nagła zmiana kursu walutowego może pozwolić na ograniczenie negatywnych skutków, które zostały wyrządzone przez nieoczekiwane wydarzenia w świecie finansów. Zmiana jednorazowa określana jest mianem dewaluacji w przypadku obniżenia kursu oraz mianem rewaluacji, kiedy kurs windowany jest w górę. Gospodarka zdecydowanie lepiej znosi zmiany powolne, ponieważ pozwalają one na stopniowe i naturalne przekształcenie zgodne z polityką pieniężną. Kurs może podlegać deprecjacji i aprecjacji, czyli stopniowemu obniżaniu lub podwyższaniu.

Strategia sztywnego kursu 

Bank, który odpowiedzialny jest za ustalanie ceny kursu danej waluty, może obrać jedną z dwóch strategii. W przypadku wyboru strategii sztywnego kursu instytucja manewruje przede wszystkim rezerwami walutowymi, aby zagwarantować równowagę popytu i podaży. Utrzymanie kursu waluty na stałym poziomie jest możliwe, dzięki ustaleniu dopuszczalnego korytarza wahań waluty wokół kursu. Wzrost popytu lub podaży na daną walutę powoduje przekroczenie ustalonego odchylenia od parytetu, wtedy bank rozpoczyna interwencję.

Strategia kursu płynnego

Podejście to jest zupełnym przeciwieństwem strategii sztywnego kursu. Bank stosujący tę metodę pozwala na wahania się naturalnie i reaguje na każdą zmianę popytu oraz podaży waluty. Rynek kształtując kurs walutowy, pozwala tym samym na osiągnięcie celu inflacyjnego. Czasem jednostka odpowiadająca za wysokość kursu waluty decyduje się na zastosowanie strategii mieszanej, która zapewnia możliwość zmiany wysokości kursu z dnia na dzień.